Conference Room

THÔNG BÁO Garland, June 23, 2017 Kính gửi:     Liên Hội, UBBTTD, Hội Đoàn, Đoàn Thể QL VNCH     Hội Ái Hữu, Câu Lạc Bộ Thể Thao, Nhóm Văn Hóa & Văn Nghệ VNCH     Hội Truyền Thông Báo Chí DFW Nhằm mục đích nâng cao tin thần đoàn kết giữa Cộng […]

Continue Reading